top of page

ConTakten tilbyder børnesagkyndig støtte og bisidderbistand

til forældre og børn,

samt overvåget samvær

Venlig samtale
Børn leger med boble

BØRNESAGKYNDIG STØTTE OG BISIDDERFUNKTION

Hos ConTakten kan forældre og børn bede om professionel børnesagkyndig bistand, professionel støtte og konkret hjælp til svære og vigtige samtaler med myndighederne. Børn og forældre har har ret til at have en bidder med til offentlige møder, eksempelvis til børnesamtaler og forældremøder i Familieretshuset eller i kommunerne. 

Bisidderfunktionen tænkes som støtte inden, under og efter mødet, hvor psykologfaglig Yvonne Latta følger dig som erfaren børnesagkyndig  bisidder og hjælper dig med psykologisk og praktisk støtte, information om, hvordan det offentlige system fungerer, og hvad man må forvente, når man deltager på det pågældende møde (fx et møde om fastsættelse af samvær, bopæl, forældresamarbejde).

 

Det er ikke bisidderens opgave at føre samtalen, men at støtte dig, fx gennem relevante spørgsmål eller fælles refleksion om vigtige emner. Bisidderen holder overblikket for dig, hvad der bliver sagt under mødet, hvad der er vigtigt at italesætte og at reflektere over efter mødet.

 

Hos ConTakten får du tilbudt et pakkeforløb, som inkluderer forberedelse til mødet, deltagelse på mødet, samt opfølgning på samtalen. Man kan få et foreberedelse- og opfølgningsmøde  enten i klinikken, hjemme hos sig selv, eller andre steder, fx på barnets skole (hvis skolen tilbyder dette). En børnesagyndig bistandspakke inkluderer desuden gratis telefonrådgivning igennem hele processen. 

 

Ved interesse eller spørgsmål, ring gerne til Yvonne på: 40 68 35 71.

OVERVÅGET SAMVÆR

 

Hos ConTakten kan private familier og det offentlige system booke både enkelte overvågede samvær eller et overvåget samværsforløb. Målgruppen er børn fra 6 måneder til 18 år sammen med deres forældre.

Der kan være mange grunde til, hvorfor man ønsker overvåget samvær:  

 • Man ønsker en vurdering af samværet og samspillets kvalitet mellem forælder og barn/børnene

 • Der kan være en usikkerhed omkring forældrekompetencer hos en af forældrene, eksempelvis grundet sygdom eller misbrugsproblematikker

 • Man har brug for en kontakt-reetablering efter der har været en afbrydelse i kontakten mellem barnet/børnene og forælderen, eksempelvis i forbindelse med skilsmisse eller et længere varende udlandsophold

 • Der kan være uforløste konflikter i familien, som går ud over forælder-barn-kontakten og tilknytningen og i den forbindelse ønskes forælder-barn-samspillet belyst via en observation af en børnesagkyndig

 • Det kan være, at barnet/børnene nægter at komme på samvær hos samværsforælderen, og der er usikkerhed omkring, om årsagen er forældrenes konflikter, en reel dysfunktion i forælder-barn-samspillet og/eller diverse tilknytningsproblematikker

 • Barnet er lille (6 måneder til 3 år), og man ønsker som forælder hjælp i kontakten/omsorgen med det lille barn

 • Barnet kender ikke en af forældrene, og man ønsker hjælp til kontaktetablering

Inden man kan booke et overvåget samværsforløb i klinikken deltager man i et opstartsmøde, hvor vi i fællesskab definerer følgende:

 • Et tydeligt formål 

 • Den anvendte metode: om man ønsker konstruktiv feedback under forløbet (støttet samvær), så at læring og udvikling kan finde sted undervejs, eller om man ikke ønsker indblanding fra den børnesagkyndiges side

 • Forløbets forventet varighed, som typisk strækker sig over 4-6 gange, men der kan også aftales korte forløb af 2-3 gange eller en enkelt gang

 • Den konkrete deltagerkreds: en eller begge forældre, med eller uden søskende 

 • De konkrete rammer, hvor det overvågede samvær skal finde sted

 

Overvåget samvær kan med fordel forgå i familiens eget hjem eller på mere neutrale steder, hvor barnet/børnene føler sig trygge.

 

Overvåget samvær forløber efter mindstindgrebsprincippet, hvilket vil sige, at barnet/børnene skal skånes og skal få en god oplevelse af forløbet. Et overvåget samvær gennemføres kun for barnets/børnenes skyld, og der vil altid være en konkret faglig vurdering, inden man sætter et overvåget samvær i gang.

 

Der kan gennemføres børnesamtaler i klinikken i forbindelse med overvåget samvær.

Gennemføres overvåget samvær for det offentlige system (for eksempel en kommune), skrives altid en rapport efter hvert afsluttet samvær, samt et helhedsindtryk efter et afsluttet forløb. Desuden afsluttes et overvåget samværsforløb med et opfølgningsmøde i klinikken, hvor familien, eventuel kommunen og den børnesagkyndige deltager. Her får man feedback på forløbet og får udleveret rapporten.

Gennemføres samværet for private personer, får man typisk kun mundtlig feedback.

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

17_1.jpg
bottom of page